Thực hiện mục tiêu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, năm 2016, Bộ Tài chính thực hiện thí điểm hoàn thuế điện tử tại 13 tỉnh, thành phố. Dự kiến, đến tháng 3/2017, Bộ Tài chính sẽ triển khai mở rộng trong phạm vi cả nước. Việc sử dụng dịch vụ hoàn thuế điện tử mang lại rất nhiều lợi ích cho cả cơ quan quản lý lẫn người nộp thuế, góp phần tiết giảm chi phí, thời gian cho người nộp thuế, giúp cải thiện môi trường kinh doanh.