UBND tỉnh Bình Dương đã ban hành Văn bản số 2839/UBND-KTN về việc tiếp tục củng cố hoạt động của Văn phòng Đăng ký đất đai và phối hợp đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh. Sở Tài Nguyên Môi Trường tỉnh cũng đã cải tiến thủ tục nhằm thay đổi, rút ngắn thời gian đo đạc, đẩy nhanh tiến trình cấp sổ đỏ cho người sử dụng đất.