Tháng hành động về An toàn, Vệ sinh lao động lần thứ nhất, năm 2017 với chủ đề “Thúc đẩy công tác huấn luyện an toàn vệ sinh lao động để phòng ngừa các tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp” được tổ chức trên phạm vi toàn quốc từ ngày 1 - 30/5/2017. Đây là một hoạt động thiết thực, giúp người lao động nâng cao nhận thức về an toàn vệ sinh lao động, hạn chế những tai nạn rủi ro có thể xãy ra.