Khách mời: Ông Đỗ Thanh Bình - P. Trưởng phòng Quản lý Vận tải và phương tiện Sở Giao thông Vận Tải Bình Dương

Bộ Giao thông Vận tải  vừa trình Chính phủ dự thảo Nghị định  thay thế NĐ số 86/2014/NĐ-CP  về kinh doanh vận tải bằng ô tô. Kể từ khi Luật Giao thông đường bộ 2008 có hiệu lực, đây là lần thứ 3 Nghị định về lĩnh vực này được sửa đổi.