Theo Bộ Nông nghiệp và PTNT, từ đầu năm đến nay, tình hình dịch bệnh động vật trên cạn tại các tỉnh, thành phố có chiều hướng gia tăng. Trước tình hình này, Bộ Nông nghiệp và PTNT vừa có văn bản chỉ đạo Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chấn chỉnh công tác phòng, chống dịch bệnh động vật trên cạn.