Bà Nguyễn Thị Thu Trang - Trưởng phòng Phổ biến Giáo dục Pháp luật - Sở Tư Pháp tỉnh Bình Dương

Luật Tiếp cận thông tin được thông qua ngày 6/4/2016 tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội khoá XIII, chính thức có hiệu lực từ ngày 1/7/2018. Luật có ý nghĩa rất quan trọng trong việc cụ thể hóa quyền con người trong Hiến pháp năm 2013.