Khách mời: bà Trần Thị Thủy, Trưởng phòng Giám định BHYT , Bảo hiểm xã hội tỉnh Bình Dương

Chính thức có hiệu lực từ ngày 1/12/2018, Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế  với một số điểm mới, trong đó mở rộng hơn các quyền lợi cho người tham gia BHYT.