Khách mời: Bà Huỳnh Phượng Khanh Phó Trưởng phòng Lao động tiền lương - BHXH, Sở LĐTB và Xã Hội Bình Dương