Khách mời: Đại tá Nguyễn Văn Châu - Trưởng phòng CSQLHC&TTXH Công an Bình Dương

Tính đến tháng 12/2017, trên địa bàn tình Bình Dương có 271.507 hộ, 1.109.051 nhân khẩu thường trú cần thu thập thông tin để xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Theo kế hoạch, công tác tiến hành thu thập thông tin dân cư toàn tỉnh thực hiện từ ngày 25/7/2018 đến 28/12/2018. Đến thời điểm hiện tại các cơ quan chuyên môn đã thu thập được thông tin của 235.193 nhân khẩu, đạt 21,2%.  Việc xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư là một trong những nhiệm vụ quan trọng tạo nền tảng cho công tác quản lý hành chính nhà nước theo hướng hiện đại, ứng dụng công nghệ thông tin vào giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp, giảm giấy tờ công dâ​n.