Bình Dương - Hội nhập và phát triển

02/01/2017
Lượt xem: 1430

Nhìn lại chặng đường 41 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, Bình Dương đã đạt được những thành tựu đầy tự hào. Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và sự đoàn kết một lòng của các tầng lớp nhân dân, kinh tế - xã hội của Bình Dương đã phát triển nhanh và bền vững. Nhờ thế, qua 41 năm xây dựng và phát triển, Bình Dương từ xuất phát điểm là tỉnh thuần nông, nhận trợ cấp từ Trung ương nay đã trở thành một trong những tỉnh đi đầu về công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đô thị hóa và là tỉnh có tỷ lệ điều tiết về ngân sách Trung ương cao thứ 2 của cả nước.