Tự hào Sông Bé - Bình Dương

Tự hào Sông Bé - Bình Dương

Phát huy truyền thống anh hùng cách mạng, từ sau năm 1975 đến nay, vùng đất Sông Bé - Bình Dương liên tục có những đổi thay theo hướng tích cực. Trong hành trình phát triển đi lên, tinh thần đổi mới, dám nghĩ, biết làm, dám chịu trách nhiệm được tỉnh thể hiện một cách mạnh mẽ. Nhờ đó, tỉnh tạo nên được những bước tiến đột phá, ấn tượng, trở thành một địa phương năng động, có tầm nhìn chiến lược mang tính tiên phong.