Cần nâng cao hiệu quả hoạt động các Trung tâm Văn hóa, Thể thao – Học tập công đồng

Cần nâng cao hiệu quả hoạt động các Trung tâm Văn hóa, Thể thao – Học tập công đồng

Hiện nay, đa số các Trung tâm Văn hóa, thể thao - học tập cộng đồng trên phạm vi toàn tỉnh vẫn còn hoạt động. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn nhiều tồn tại cần khắc phục, đó là công tác lãnh đạo, chỉ đạo của một số địa phương chưa chặt chẽ, dẫn đến việc đầu tư cơ sở vật chất không phù hợp hoặc đầu tư, xây dựng, lắp đặt xong nhưng người dân không sử dụng hoặc sử dụng không hết công năng, gây lãng phí.