Cán bộ, Đảng viên cần làm gì để giữ vũng đạo đức cách mạng

03/03/2023
Lượt xem: 390

Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, vấn đề học tập, rèn luyện đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên có vị trí, vai trò quan trọng và luôn mang tính thời sự. Cụ thể những yêu cầu về đạo đức đối với đội ngũ cán bộ là gì? Và ngày nay, người cán bộ cần làm gì để giữ vững đạo đức cách mạng?