Công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước- Nhìn từ hiện tượng Bình Dương

29/03/2024
Lượt xem: 182

Sau hơn 35 năm cùng cả nước thực hiện công cuộc đổi mới, nhất là hơn 1/4 thế kỷ bước vào quá trình xây dựng và phát triển, Bình Dương đã có những bước phát triển ngoạn mục, trở thành một trong những địa phương đi đầu cả nước trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Để đạt được những thành tựu to lớn như ngày hôm nay, biết bao thế hệ lãnh đạo của tỉnh đã tích cực đổi mới tư duy, trải qua quá trình tìm tòi, lựa chọn mô hình phát triển, xây dựng thể chế, cơ chế, chính sách phù hợp cho từng giai đoạn. Những thành tựu phát triển của tỉnh Bình Dương được xem là một “hiện tượng” nổi bật trong công cuộc công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước mà Đại hội VI của Đảng đã đề ra. Đây chính là nội dung chúng ta sẽ cùng bàn luận trong chương trình Theo Dòng Thời Sự hôm nay.