"Không gian văn hóa Bác Hồ" trên địa bàn Thành phố Dĩ An

05/06/2024
Lượt xem: 92

Xây dựng Không gian văn hóa Bác Hồ nhằm giúp người dân hiểu rõ hơn về thân thế, sự nghiệp cách mạng và những hệ giá trị, tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh, là chủ trương sáng tạo của Đảng bộ thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Qua đó, tiếp tục nâng cao hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đồng thời nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, góp phần xây dựng chi, Đảng bộ cơ sở trong sạch vững mạnh, làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác thấm sâu, thật sự trở thành tài sản tinh thần, giá trị văn hóa tốt đẹp của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn thành phố Dĩ An.