Không gian văn hóa Bác Hồ trong trường học - nơi lan tỏa những giá trị tích cực

16/06/2024
Lượt xem: 107

Luật Giáo dục năm 2019 xác định: “Nhà trường trong hệ thống giáo dục phổ thông giữ vai trò cốt lõi trong việc thực hiện mục tiêu giáo dục nhằm phát triển toàn diện con người Việt Nam có đạo đức, tri thức, văn hóa, sức khỏe, thẩm mỹ và nghề nghiệp; có phẩm chất, năng lực và ý thức công dân; có lòng yêu nước, tinh thần dân tộc, trung thành với lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội…” Để thực hiện mục tiêu này, việc phát triển không gian văn hoá Bác Hồ nhằm đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đi vào thực tiễn cuộc sống một cách thiết thực và hiệu quả là điều cần thiết. Chính vì thế, thời gian qua, nhiều trường học trên địa bàn tỉnh Bình Dương đã xây dựng “Không gian văn hóa Bác Hồ” nhằm chuyển tải nhiều thông điệp ý nghĩa cho cán bộ, giáo viên và học sinh về nhân cách lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trên cơ sở đó, không gian này cũng sẽ bồi đắp tình cảm, nâng cao hiểu biết, nhận thức về Bác Hồ cho thế hệ tương lai của đất nước ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Từ đó, các giá trị văn hóa của Chủ tịch Hồ Chí Minh sẽ hiện thực hóa và lan tỏa rộng khắp, là kim chỉ nam để các em học sinh noi theo.