Ngoại trưởng Brazil từ chức

24/02/2017
Lượt xem: 978

Văn phòng Tổng thống Brazil cho biết, điều kiện sức khỏe của Ngoại trưởng Serra không cho phép ông đi lại nhiều vì thế khó đáp ứng được yêu cầu của công việc. Ông Serra không nêu rõ tình hình sức khỏe của mình, song cho biết bác sĩ yêu cầu ông cần 4 tháng để phục hồi sức khỏe.