Phát triển Đảng trong doanh nghiệp ngoài nhà nước - Kiên trì, bền bỉ, linh hoạt, sáng tạo

28/03/2024
Lượt xem: 221

Tác phẩm: Phát triển Đảng trong doanh nghiệp ngoài nhà nước - Kiên trì, bền bỉ, linh hoạt, sáng tạo 

Thời lượng: 20 phút
Tác giả: Nguyễn Thị Bích Lan – Huỳnh Ngọc Ẩn – Phạm Việt Hà

 

Phát triển Đảng trong doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước là một chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước. Ngay từ cuối năm 1996, Bộ Chính trị (khóa VIII) đã ban hành Chỉ thị số 07-CT/TW về “Tăng cường công tác xây dựng Đảng và các đoàn thể Nhân dân trong các doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần tư nhân và các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài”.

Chỉ thị số 33-CT/TW, ngày 18/3/2019 của Ban Bí thư “Về tăng cường xây dựng tổ chức đảng trong các đơn vị kinh tế tư nhân” đã thể hiện rõ nội dung cốt lõi của yêu cầu trong công tác xây dựng Ðảng.

Đưa chủ trương vào thực tiễn, Cùng với sự quan tâm tạo điều kiện cho doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh đúng định hướng, Đảng bộ tỉnh Bình Dương đã có nhiều giải pháp thiết thực, linh hoạt sáng tạo để phát triển tổ chức đảng, đảng viên trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước. Thấy rõ lợi ích từ công tác xây dựng tổ chức đảng và phát triển đảng viên đối với sự phát triển bền vững của doanh nghiệp, nhiều doanh nghiệp ngoài nhà nước tại tỉnh Bình Dương đã thành lập tổ chức cơ sở Đảng, tạo nguồn phát triển đảng viên.