Tiểu đoàn 307 (Tập 3)

Tiểu đoàn 307 (Tập 3)

Sau cách mạng tháng 8/1945 thành công ở Nam Bộ, đến ngày 23/9/1945 quân Pháp được quân đồng minh hậu thuẫn tái chiếm lại Sài Gòn và Nam Bộ. Lúc giờ, khắp 7 tỉnh thuộc khu 8, lực lượng quân sự quân ta còn non yếu. Sư đánh trả không cân sức với chiến lược đánh nhanh, thắng nhanh của quân Pháp, những cuộc càn quét, chiếm đất, dành dân, song song với việc thành lập đồn bót khắp các tỉnh và xung quanh Đồng Tháp 10 liên tiếp diễn ra, bộ Tư lệnh quân khu 8 đã đề ra đối sách thành lập ngay ra tiểu đoàn chủ lực để t

Tiểu đoàn 307 (Tập 2)

Tiểu đoàn 307 (Tập 2)

Sau cách mạng tháng 8/1945 thành công ở Nam Bộ, đến ngày 23/9/1945 quân Pháp được quân đồng minh hậu thuẫn tái chiếm lại Sài Gòn và Nam Bộ. Lúc giờ, khắp 7 tỉnh thuộc khu 8, lực lượng quân sự quân ta còn non yếu. Sư đánh trả không cân sức với chiến lược đánh nhanh, thắng nhanh của quân Pháp, những cuộc càn quét, chiếm đất, dành dân, song song với việc thành lập đồn bót khắp các tỉnh và xung quanh Đồng Tháp 10 liên tiếp diễn ra, bộ Tư lệnh quân khu 8 đã đề ra đối sách thành lập ngay ra tiểu đoàn chủ lực để t

Tiểu đoàn 307 (Tập 1)

Tiểu đoàn 307 (Tập 1)

Sau cách mạng tháng 8/1945 thành công ở Nam Bộ, đến ngày 23/9/1945 quân Pháp được quân đồng minh hậu thuẫn tái chiếm lại Sài Gòn và Nam Bộ. Lúc giờ, khắp 7 tỉnh thuộc khu 8, lực lượng quân sự quân ta còn non yếu. Sư đánh trả không cân sức với chiến lược đánh nhanh, thắng nhanh của quân Pháp, những cuộc càn quét, chiếm đất, dành dân, song song với việc thành lập đồn bót khắp các tỉnh và xung quanh Đồng Tháp 10 liên tiếp diễn ra, bộ Tư lệnh quân khu 8 đã đề ra đối sách thành lập ngay ra tiểu đoàn chủ lực để t