Trung đoàn Bộ binh 6 chuẩn bị huấn luyện chiến sĩ mới

31/01/2024
Lượt xem: 192