Tự hào 78 mùa thu độc lập, bài học đoàn kết dân tộc

02/09/2023
Lượt xem: 168

Mùa Thu tháng 8 năm 1945, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, Nhân dân cả nước đồng loạt nổi dậy, tiến hành Tổng khởi nghĩa giành chính quyền trong cả nước. Chỉ trong một thời gian ngắn, nhân dân cả nước từ chiến khu đến đồng bằng, từ nông thôn đến thành thị đều nhất tề nổi dậy giành chính quyền. Ngày 28/8/1945, cuộc tổng khởi nghĩa thắng lợi hoàn toàn trên phạm vi cả nước. Ngày 2/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình (Hà Nội) lịch sử, trước cuộc mít tinh của gần một triệu đồng bào, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trịnh trọng đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, tuyên bố trước quốc dân và thế giới: Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời (nay là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam). Từ đó, ngày 2/9 là Ngày Quốc khánh của nước ta.

Thành quả vĩ đại của cách mạng tháng 8 đã để lại cho dân tộc ta những bài học kinh nghiệm lịch sử quý báu. Bài học về sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc là kim chỉ nam để toàn Đảng, toàn dân, toàn quân tiếp tục vận dụng sáng tạo phát huy truyền thống đại đoàn kết trong công cuộc đổi mới và bảo vệ tổ quốc.