Vững tin vào sự lãnh đạo của Đảng, phấn khởi, tự hào, tiếp bước chặng đường mới

29/03/2024
Lượt xem: 2210

VỮNG TIN VÀO SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG, PHẤN KHỞI, TỰ HÀO, TIẾP BƯỚC CHẶNG ĐƯỜNG MỚI

Công cuộc đổi mới toàn diện đất nước do Đảng phát động và lãnh đạo, tổ chức thực hiện đã tạo nên một bước ngoặt lịch sử quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, vì mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”, đánh dấu sự trưởng thành về mọi mặt của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta. Vững tin vào sự lãnh đạo của Đảng, mỗi người dân Việt Nam nói chung, nhân dân Bình Dương nói riêng luôn đồng lòng, nỗ lực góp phần xây dựng quê hương đất nước ngày càng phồn vinh, hạnh phúc.