Xã Thạnh Hội đưa chuyên đề “Ý đảng hợp lòng dân” đi vào cuộc sống

22/05/2024
Lượt xem: 300

Nhằm tiếp tục giúp cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh nhận thức sâu sắc hơn những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, ngày 26-1-2024, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Dương đã ban hành Kế hoạch số 129 về thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn tỉnh năm 2024. Theo đó, tỉnh xác định chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024 là “Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong quá trình xây dựng và thực hiện nghị quyết để “ý Đảng hợp lòng dân”. Việc thực hiện tốt chuyên đề năm 2024 sẽ phát huy ý chí, sức mạnh của cả hệ thống chính trị, sức mạnh của sự thống nhất giữa “ý Đảng, lòng dân” để quyết tâm thực hiện thật tốt các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp xây dựng Bình Dương trở thành đô thị thông minh, văn minh, nghĩa tình và đáng sống.