Xây dựng đạo đức trong Đảng – Một nhiệm vụ quan trọng

17/02/2023
Lượt xem: 381

Song song với nhiệm vụ xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng và tổ chức, thì xây dựng Đảng về đạo đức cũng là một nhiệm vụ quan trọng. Qua đó, tạo sự chuyển biến về chất để Đảng ta tiếp tục nâng cao hơn nữa năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu… thực hiện thắng lợi công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.