Bình Dương mở rộng hệ thống cấp nước sạch

Bình Dương mở rộng hệ thống cấp nước sạch

Do tốc độ công nghiệp hóa và đô thị hóa cao cùng với sự gia tăng dân số trên 15% mỗi năm, nhiều nhà máy cấp nước trên địa bàn tỉnh Bình Dương đã vượt công suất thiết kế. Để đáp ứng nhu cầu sử dụng nước cho sản xuất và đời sống, Bình Dương đã thực hiện nhiều giải pháp để mở rộng hệ thống cung cấp nước sạch, đồng thời bảo vệ nguồn nước mạch trên các sông chính để đảm bảo nguồn nước thô cho các nhà máy nước.

Những đề tài khoa học ý nghĩa trong việc bảo vệ môi trường

Những đề tài khoa học ý nghĩa trong việc bảo vệ môi trường

Trung tâm Quan trắc - Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường là đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Dương. Ngoài các hoạt động chính về quan trắc tài nguyên và môi trường, Trung tâm còn mở rộng hoạt động ở nhiều lĩnh vực liên quan đến công tác bảo vệ môi trường như tư vấn các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường, đo đạc, báo cáo, giám sát môi trường định kỳ hàng quý, tư vấn đăng ký chủ nguồn chất thải nguy hại. Trong những năm gần đây, Trung tâm còn thực hiện nhiều dự án, đề tài khoa học quan trọng trong việc bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Bình Dương.